مهندسین مشاور

دانش بنيان در حوزه پهپادهای نقشه برداری

خدمات فتوگرامتری

مديريت طرح

ساخت و اجرا

خدمات بازرگانی تجهيزات تخصصی

بازدید دکتر خداییان ریاست محترم سازمان بازرسی کشور از پارک فناوری پردیس با حضور برخی شرکت‌های فعال حوزه کاداستر و مقابله با زمین خواری در ۱۴ فروردین ۱۴۰۱

تطبیق و مستندسازی اراضی کشاورزی تا مرحله صدور سند در استان زنجان

آخرین پروژه ها

عکسبرداری هوایی و انجام عملیات فتوگرامتری

شبکه های آبیاری و زهکشی

نقشه برداری با استفاده از داده های پهپاد

سدسازی و انجام مطالعات سد

سال تجربه
0 +
تعداد پرسنل متخصص
0 +
پروژه های مطالعاتی
0 +
پروژه های نقشه برداری
0 +
پروژه های مدیریت طرح
0 +
پروژه های ساخت و اجرا
0 +

آخرین اخبار

مرور کنید و بیشتر کارهایی را که انجام داده ایم بیاموزید.

گواهینامه ها